VK-6000

Thiết bị quản lý điện năng: VK-6000 hãng Vaka