VK-8000

Thiết bị quản lý điện năng: VK-8000 hãng Vaka